Disclaimer

Deze website is eigendom van Ai2. Ai2 besteedt zorgvuldig aandacht aan de informatie op de site. Ai2 kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie, waaronder ook begrepen worden de bestanden, die u via de website kunt openen. Aan de informatie op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ai2 sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. Ai2 staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.
Ai2 behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Ai2.

 

Privacyverklaring

1. Definities

Privacybeleid: dit privacybeleid;

Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;

Ai2:;Agri Inter Incasso B.V., statutair gevestigd te Nieuwkoop, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 30219969; Website: de website www.Ai2.nl en www.incasso-online.net.

 

2. Algemeen

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Ai2 de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt. De persoonsgegevens die door Ai2 worden verwerkt zijn bijvoorbeeld uw naam, (e-mail)adresgegevens, telefoonnummer, etc.

Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor diverse doeleinden.

 

3. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Ai2 verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Ai2 heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Ai2, een bestelling bij Ai2 te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, of registreert als nieuwe klant van Ai2.

Ai2 gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan

Ai2 heeft verstrekt: Als de Gebruiker Ai2 om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Ai2 de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Ai2 de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.

Ai2 kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Ai2 die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Ai2.

 

4. Doorgifte aan derden

Ai2 zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

er door Ai2 een opdracht is verstrekt aan een derde voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de gegevens, die op onze Website of anderszins worden opgegeven.

Verder kan het nodig zijn dat uw gegevens aan een derde te verstrekken, zodat Ai2 de Gebruiker een dienst kunnen leveren, in dit geval zal er tussen Ai2 en de derde een verwerkers overeenkomst (AVG) worden gesloten; of

Ai2 op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

5. Cookies

Ai2 maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer, en ook geen informatie lezen op de harde schijf van een computer.

 

6. Andere websites

De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de Website. Dit betekent niet automatisch dat Ai2 verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Ai2 is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

 

7. Beveiliging

Ai2 heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 

8. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker een brief of e-mail sturen naar Ai2.

 

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

Ai2 behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Ai2 adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 15 mei 2018.

 

10. Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze Website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Bel direct +31 0172 255 355